Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

I. Wstęp

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813 (dalej: Muzeum, Sprzedawca) prowadzi sprzedaż wysyłkową.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów prezentowanych na stronie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach https://domjp2.pl/sklep-muzealny/ (dalej: strona internetowa Muzeum) za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na tej stronie.
 3. Prezentowane na stronie internetowej Muzeum produkty i treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z portalu https://domjp2.pl/: urządzenie z dostępem do Internetu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Muzeum oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Niniejszy Regulamin Klient otrzymuje również w pliku PDF wraz z mailem odpowiadającym na zapytanie o ofertę.
 6. Konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 2. Uprawnienia Klienta Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, może zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.) odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. W takim wypadku zobowiązany jest do złożenia Muzeum w tym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu – Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich).
 2. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, opisane w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby zwracany produkt był niezniszczony, czysty, nie noszący znamion użytkowania.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Muzeum zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów wskazanych w tym przepisie:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
 8. Po otrzymaniu przesyłki od Muzeum i stwierdzeniu, że przesyłka nosi oznaki zniszczenia (dla przykładu w formie nacięcia, nakłucia, rozerwania), zaleca się Klientowi odmówienie przyjęcia przesyłki, a w przeciwnym razie, by uniknąć wątpliwości co do momentu powstania szkody, sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności dostawcy, w celu weryfikacji, czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub czy produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient winien zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy obowiązek i rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.
 10. Muzeum zobowiązane jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.
 11. Klient zobowiązany jest przekazać Muzeum reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą następujące dane: data zgłoszenia, wskazanie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Kupującego, określenie produktu, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Kupujący zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 12. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 13. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w stosunku do Konsumenta uważa się za jej uznanie.
 14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego koszt. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.

 

II. Sprzedaż wysyłkowa

1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

 1. Sprzedaż produktów prezentowanych na stronie sklepu https://domjp2.pl/sklep-muzealny/ następuje na podstawie zamówień Klienta składanych Muzeum za pośrednictwem formularza, prowadzącego do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia, dostępności zamówionego produktu, możliwości i kosztów wysyłki.
 3. Muzeum do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronie sklepu https://domjp2.pl/sklep-muzealny/
 4. Muzeum akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na rachunek bankowy: Bank PKO BP 80 1020 2528 0000 0302 0540 2633. Łączny koszt przesyłki zależny jest od kosztów dostawy operatora pocztowego Poczta Polska, ustalanych indywidualnie dla danego zamówienia. Wartość przesyłki kalkulowana jest z uwzględnieniem rozmiaru i wagi zamawianego asortymentu.
 5. Ceny produktów znajdujących się na stronie sklepu https://domjp2.pl/sklep-muzealny/ są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronie sklepu, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem tytułu II § 1. ust. 7.
 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktu.
 8. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie – w szczególności w przypadku sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.
 9. Mimo dokładania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, Muzeum zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.

 

2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień – zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest również do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje zwrotnego maila potwierdzającego odbiór Jego zamówienia zawierającego informacje dotyczące tego zamówienia, m.in. wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki. W celu potwierdzenia zamówienia po stronie Klienta i umożliwienia jego dalszego procedowania, Klient powinien dokonać zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania maila.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, w tym złożonych oświadczeń, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia sklepu.
 3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości oświadczeń, braku produktów, a także braku zapłaty w terminie, o którym mowa w tytule II § 2 ust. 1, Muzeum jest uprawnione do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Muzeum poinformuje Klienta o przyjęciu bądź nie, zamówienia do realizacji w terminie dwóch dni roboczych, od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Muzeum za zamówienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem którego Klient złożył zamówienie. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w zdaniu pierwszym albo otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez Muzeum i Klienta umowy sprzedaży – nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Jego zamówienia do realizacji, Strony zawierają umowę sprzedaży. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Muzeum.
 6. Muzeum dokonaną sprzedaż dokumentuje paragonem. Faktura VAT wystawiana jest każdorazowo na żądanie Klienta będącego osobą fizyczną, niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, na podstawie przedstawionego paragonu, o ile żądanie zostanie zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 7. W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej sprzedaż dokumentowana jest Fakturą VAT. Wystawienie Faktury VAT jest możliwe wyłącznie, jeżeli Klient przy składaniu zamówienia zgłosi żądanie wystawienia Faktury VAT jednocześnie podając numer, za pomocą którego zidentyfikowany jest na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP). Wystawienie Faktury VAT na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej na podstawie sprzedaży wcześniej udokumentowanej paragonem jest możliwe na żądanie Klienta, wyłącznie, jeżeli Klient zwróci Muzeum oryginał paragonu, który zawiera podany przez Klienta przy składaniu zamówienia numer NIP, a żądanie zostanie zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

3. Realizacja zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
 2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni robocze, w godzinach otwarcia sklepu.
 3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia przekazania Klientowi informacji, o której mowa w tytule II § 2. ust. 1. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. W razie bezskutecznego upływu terminu, Muzeum nie jest zobowiązane do zagwarantowania Klientowi dostępności produktu w tej samej cenie.
 4. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomości, o której mowa w tytule II § 2 ust. 1.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

III. Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813 prowadzi sprzedaż wysyłkową.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w  jakim Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
 3. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach umowy z Klientem, dane osobowe są przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Klienta.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletter), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
 5. W sprawach danych osobowych Klient może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na adres mailowy: iod@domjp2.pl
 6. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jako administrator danych osobowych Klienta dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
 8. listownie: Spadzista 8, 34-100 Wadowice
 9. przez e-mail: iod@domjp2.pl
 10. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zapewnia, że dane Klienta nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Muzeum znajdują się na stronie domjp2.pl w zakładce Polityka prywatności.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2020 r.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy złożyli zamówienie, w zakresie złożonych zamówień obowiązuje Regulamin w brzmieniu otrzymanym do akceptacji.
 4. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Regulamin sprzedaży wysyłkowej (pdf)