Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum.
 2. We wtorki każdego miesiąca zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne zwiedzanie wymaga okazania ważnego, bezpłatnego biletu wstępu przy wejściu na ekspozycję (do pobrania w kasie Muzeum). W przypadku zwiedzania bezpłatnego z audioprzewodnikiem Muzeum zastrzega możliwość pobierania opłat za wypożyczenie audioprzewodnika zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W jednym dniu każdego miesiąca, w określonych godzinach, zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum odbywa się w systemie tzw. „cichych godzin”, w czasie których multimedia generujące dźwięki i migające światła pozostaną wyłączone. Muzeum dni i godziny zwiedzania ekspozycji w systemie tzw. „cichych godzin” ogłasza na stronie internetowej https://www.domjp2.pl. Zwiedzanie odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, przy czym wybór terminu zwiedzania w czasie tzw. „cichych godzin” zwiedzania nie wpływa na jego cenę.
 4. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 5. Każdy zwiedzający, z chwilą zakupu biletu lub odebrania bezpłatnego biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest zwiedzającym w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej https://www.domjp2.pl.

II. Podstawowe zasady zwiedzania

 1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu w dniu wskazanym na bilecie. Na stronie internetowej https://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach, rezerwacjach, opłatach za wstęp na ekspozycję Muzeum oraz terminach i dostępności biletów, w tym aktualny Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin wskazany na bilecie.
 3. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.
 4. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity zwiedzających, chyba że Muzeum postanowi inaczej. Ze względów bezpieczeństwa, uwzględniając możliwości lokalowe i charakterystykę ekspozycji, zwiedzanie odbywa się w sposób indywidualny. Muzeum zastrzega, iż z uwagi na ograniczenia prawne związane z epidemią a dotyczące liczby osób mogących przebywać w budynku (z wyłączeniem obsługi), zwiedzanie Muzeum możliwe jest jedynie z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa określających limity osób obowiązujących w danym dniu i z tego powodu czas wejścia do budynku może ulegać zmianie.
 5. W okresach obowiązywania, na mocy przepisów prawa, limitów osób mogących jednocześnie przebywać w budynku Muzeum, przy jednoczesnym wyłączeniu osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 nie będą wliczane do limitu na podstawie i na warunkach określonych w przepisach prawa.
 6. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy wykaz udogodnień i przedsięwzięć dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie internetowej https://www.domjp2.plw zakładce Dostępność.
 7. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia, niewykorzystania w terminie określonym na bilecie.
 8. Pracownicy Muzeum uprawnieni są do kontroli biletów osób przebywających w Muzeum. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania do kontroli.
 9. Wydanie biletu ulgowego oraz biletu bezpłatnego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Muzeum w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul. Kościelnej 7.
 10. W przypadku organizacji innych wydarzeń na terenie ekspozycji stałej przy ul. Kościelnej 7 mogą obowiązać dodatkowe zasady, których treść udostępniana jest/będzie na stronie internetowej https://www.domjp2.pl oraz w kasach biletowych Muzeum.

 

III. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem.

 1. Zwiedzanie ekspozycji stałej jest możliwe z wykorzystaniem audioprzewodnika.
 2. Muzeum jest właścicielem oraz dysponentem audioprzewodników i wypożycza je zwiedzającym na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem (usługa w cenie biletu) lub na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne po uiszczeniu opłaty za wypożyczenie audioprzewodnika określonej w cenniku biletów (na podstawie paragonu potwierdzającego uiszczenie opłaty).
 3. Każdy zwiedzający uprawniony do korzystania z audioprzewodnika otrzymuje przy wejściu na ekspozycję audioprzewodnik wraz z zestawem słuchawek jednorazowych.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie korzystające z audioprzewodnika ponosi osoba pod opieką której pozostają.
 5. Audioprzewodnik może być używany tylko na terenie ekspozycji stałej Muzeum – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
 8. korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;
 9. zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu do tego przeznaczonym,
 10. potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia Muzeum;
 11. zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu wydania;
 12. pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez wypożyczającego, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń,;
 13. pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia audioprzewodnika;
 14. niekopiowania, nagrywania lub przegrywania nagrań z audioprzewodnika.
 15. Zwiedzający w trakcie zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum może skorzystać z aplikacji z audioprzewodnikiem pn. „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”, dostępnej do pobrania na własne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub IOS.
 16. Za pobranie i korzystanie z aplikacji nie jest uiszczana dodatkowa opł
 17. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika w formie aplikacji zobowiązany jest do korzystania ze słuchawek w czasie odsłuchiwania nagrań.

III. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy zwiedzający wchodzący na ekspozycję jest zobowiązany do:
 • zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który będzie udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu na ekspozycję lub noszenia jednorazowych rękawiczek ochronnych przez cały czas przebywania na terenie ekspozycji Muzeum;
 • zachowania odległości min. 1,5 metra od innych zwiedzających, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem poniżej 13. roku życia; obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących;
 • zachowania rygorystycznych zasad higieny, m.in. unikanie kontaktu z powierzchniami dotykowymi;
 1. Z muzealnych wind należy korzystać pojedynczo. Małoletniemu dziecku lub osobie z niepełnosprawnością towarzyszy opiekun.
 2. Osoby z widocznymi objawami infekcji mogą zostać niewpuszczone na teren Muzeum.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na ekspozycji Muzeum, są przekazywane przez opiekunów ekspozycji.
 4. Każdy zwiedzający w trakcie zwiedzania ma obowiązek poruszać się zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania oraz stosować się do poleceń pracowników Muzeum.
 5. Za osoby, którym z powodu wieku, stanu psychicznego lub cielesnego winy przypisać nie można odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby, pod których opieką pozostają (opiekun prawny). Opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby.
 6. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 7. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie stosowanego przez Muzeum monitoringu, w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, działa monitoring, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem, że nagranie może ulec zniszczeniu wcześniej poprzez stałą, bieżącą rejestrację. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód wsprawie (np. w razie kradzieży) mogą być przechowywane przez Muzeum, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.
 8. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia;
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
 • wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • dotykania eksponatów oraz zainstalowanych na ekspozycji urządzeń multimedialnych,
 • palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez, niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych, bieganie, wchodzenie do sfer wyłączonych ze zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy inny sposób;
 • fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego rozpowszechniania lub publicznego prezentowania w celach komercyjnych, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia, stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.
 1. W przypadku stwierdzenia, że wejście osoby na teren Muzeum stanowiłoby naruszenie, któregoś z zakazów określonych w ust. 9, pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu ceny biletu. W przypadku naruszenia w trakcie zwiedzania poszczególnych zakazów określonych w niniejszym regulaminie przewodnicy, opiekunowie ekspozycji, pracownicy Muzeum oraz osoby upoważnione przez Muzeum, w tym pracownicy ochrony, mają prawo nakazać zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.
 2. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.

Regulamin sprzedaży biletów wstępu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II W Wadowicach, zwane dalej Muzeum prowadzi sprzedaż biletów wstępu na wystawę stałą Muzeum znajdującą się w budynku przy ul. Kościelnej 7, 34 – 100 Wadowicach (zwaną dalej: wystawa), w tym za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Wadowicach, ul. Kościelna 7, 34‑100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813.
 3. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady systemu sprzedaży biletu wstępu na wystawę (zwanego dalej: system sprzedaży biletów), w tym warunki korzystania z systemu, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem tego systemu. Cena biletów, warunki i zasady umowy o świadczenie usług zwiedzania wystawy na podstawie zakupionego biletu oraz zasady zwiedzania wystawy określone zostały w Regulaminie zwiedzania i informacjach dostępnych na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl).
 4. Każdy chcący skorzystać z systemu sprzedaży biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. System sprzedaży biletów obejmuje:
  a) system online dostępny na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl),
  b) sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum: Plac Jana Pawła II 5, 34-100 Wadowice.
 6. Dostęp do systemu online możliwy jest również na podstawie dokonanej rejestracji w systemie. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usług dostępnych w systemie.
 7. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
  a) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  c) konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  d) rozdzielczość: 800×600.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego W przypadku rejestracji konta lub innych przypadkach kontaktu mailowego z Klientem wskazanych w Regulaminie Klient otrzymuje również Regulamin w formie załącznika do wiadomości elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 9. Usługi świadczone w ramach obsługi systemu sprzedaży biletów są bezpłatne. Podawane w ramach systemu sprzedaży ceny biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  a) konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu biletu w Muzeum, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący konsumentem) z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy
  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze zmianami), tj. prowadzącej zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu
  i w sposób ciągły jeśli zawiera ona umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Z chwilą zapłaty za bilet Klient nabywa bilet wstępu na wystawę w wybranym, określonym na bilecie terminie. Bilet zakupiony w systemie sprzedaży biletów stanowi podstawę do skorzystania z usługi zwiedzania wystawy na warunkach określonych w Regulaminie zwiedzania wystawy dostępnym na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl) oraz przy kasach i przy wejściu na wystawę.
 12. Niezależnie od formy zakupu biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania. Bilet wstępu może być, po jego zakupie przez Klienta, odebrany w kasie Muzeum lub w przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient otrzymuje go drogą mailową, okazany na ekranie urządzenia mobilnego lub wydrukowany.
 13. Bilet zakupiony nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny termin. Po upływie terminu zwiedzania na jaki bilet został zakupiony, a niewykorzystany także nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie, a zapłacona cena sprzedaży nie jest zwracana.
 14. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest jego dostępność na dany termin.

 

§ 2. Zakup biletu

 1. Zakupu biletu można dokonać:
  a) w kasie Muzeum,
  b) za pośrednictwem systemu online, przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych.
 2. System online obejmuje sprzedaż biletów wstępu na wystawę dostępnych na terminy widoczne w systemie, przy czym zakup biletu w systemie online możliwy jest nie później niż z godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Zakup biletu w kasie Muzeum jest możliwy pod warunkiem jego dostępności na wybrany termin. Kasa biletowa jest czynna w każdy dzień dostępności ekspozycji stałej dla zwiedzających od godz. 09:30 do 17:00.
 4. Muzeum zaleca dokonanie wcześniejszego zakupu biletu za pośrednictwem systemu online z uwagi na możliwość braku wolnych biletów na dany termin zwiedzania, w związku z ich wcześniejszą sprzedażą dla innych Klientów.
 5. Zakup biletu w kasie Muzeum wymaga zapłaty ceny biletu w kasie gotówką lub kartą płatniczą. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT.
 6. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 7. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 8. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
  a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b) podanie prawidłowych danych Klienta,
  c) wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
  d) wybór terminu i liczbybiletów, spośród dostępnych wolnych biletów w chwili dokonywania zakupu,
  e) sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f) dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 3.
  g) otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem, dokumentem sprzedaży i niniejszym Regulaminem.
 9. Klient, który dokonał zapłaty za pośrednictwem płatności online otrzymuje na adres mailowy podany przez niego w systemie online bilet elektroniczny, który w celu użycia wymaga wydrukowania lub okazania na urządzeniu mobilnym przy wejściu na ekspozycję Muzeum. Klient może również odebrać bilet zakupiony za pośrednictwem systemu online w kasie Muzeum, co wymaga podania numeru zamówienia, który podany został w mailu potwierdzającym zakup.
 10. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

§3. Formy płatności w systemie online

 1. W ramach zakupu biletu za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
  a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne w systemie,
  b) szybki przelew bankowy.
 2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068. Płatność następuje na warunkach określonych przez PayPro S.A.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych PayPro S.A., jak i obsługą i funkcjonowaniem banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów z możliwością płatności online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych w trakcie składanego zamówienia bądź rezerwacji.

 

§4. Rezerwacja przewodnika

 1. Klient może za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika oprowadzającego w języku polskim lub języku obcym.
 2. Rezerwacja przewodnika odbywa się najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
 3. Rezerwacja przewodnika możliwa jest wyłącznie drogą mailową pod adresem: rezerwacja@domjp2.pl.
 4. Klient zamawiający usługę przewodnika otrzymuje drogą mailową zwrotne potwierdzenie rezerwacji wraz z danymi do przelewu, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie opłaty.
 5. Klient rezerwujący usługę przewodnika jest zobowiązany do dokonania opłaty przelewem za tę usługę najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania z przewodnikiem. Niedokonanie opłaty w tym terminie oznacza anulację rezerwacji usługi przewodnickiej.

§ 5. Reklamacje i Zwroty

 1. W przypadku nieprawidłowości systemu online, w tym w szczególności braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji usług z nim związanych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice) lub mailowy: muzeum@domjp2.pl wraz z opisem nieprawidłowości.
 3. Muzeum ustosunkowuje się pisemnie do zgłoszonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Muzeum.
 4. W przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 3 o okres dalszych 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo na adres mailowy podany przez niego w systemie online przed upływem terminu określonego w pkt 3.
 5. W przypadku reklamacji obejmującej zakup biletu, zwrot zapłaconej ceny biletu możliwy jest wyłącznie na podstawie uznania reklamacji przez Muzeum.
 6. W razie odwołania lub zmiany terminu zwiedzania, z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Klient otrzyma informację o tym fakcie na wskazany w trakcie zakupu adres mailowy. W takim wypadku Klientowi przysługiwać będzie prawo ustalenia nowego terminu zwiedzania, w zakresie wolnych terminów, a w przypadku odmowy lub braku możliwości wskazania nowego terminu prawo zwrotu ceny zakupu biletu. Zwrot ceny nastąpi w takiej formie, w jakiej została wniesiona opłata.
 7. Klientom, za wyjątkiem pkt 6 nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. Powyższe dotyczy również konsumentów, w oparciu o treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. j. Dz. U. 2020 poz. 287).

 

§ 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem systemu online Muzeum oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Muzeum danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Muzeum na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Muzeum zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Muzeum, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Muzeum są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Muzeum powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Muzeum i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

§ 7. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.

 

 

Wadowice, 01.09.2021

Regulamin interaktywnej gry muzealnej

 1. Organizatorem INTERAKTYWNEJ GRY MUZEALNEJ (dalej: Gra) jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice (dalej: Muzeum).
 2. Gra jest dostępna dla zwiedzających na wystawie stałej Muzeum od dnia 18 stycznia 2022 roku do odwołania.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady, sposób i warunki udziału w Grze.
 4. Udział w Grze możliwy jest w ramach i podczas zwiedzania wystawy stałej na podstawie zakupionego, ważnego biletu wstępu na wystawę.
 5. Gra przeznaczona jest dla uczestników indywidualnych (dzieci z rodzicami lub opiekunami), chyba że Organizator włączył do udziału grupy zorganizowane – zgodnie z opisem Gry zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum.
 6. Aby wziąć udział w Grze niezbędne jest:
  a) pobranie ze sklepu Google Play lub Apple Store bezpłatnej aplikacji pn. „Dom Rodzinny Jana Pawła II” (dalej: Aplikacja)
  b) odebranie z kasy Muzeum karty zadań (dalej: Karta zadań). Karty zadań i ołówki wydawane są nieodpłatnie w kasach Muzeum.
 7. Udział w Grze polega na uzupełnianiu otrzymanej karty zadań, zgodnie ze wskazówkami i poleceniami zawartymi zarówno w karcie, jaki i w aplikacji „Dom Rodzinny Jana Pawła II”.
 8. Do korzystania z aplikacji wymagane są własne słuchawki. Istnieje możliwość zakupienia jednorazowych egzemplarzy w kasie Muzeum.
 9. Czas trwania Gry to ok. 70 min.
 10. Udział w grze możliwy jest w godzinach otwarcia ekspozycji stałej Muzeum, przy czym ostatni uczestnicy rozpoczynają Grę nie później niż 1,5 godz. przed planowanym zamknięciem wystawy.
 11. Podczas Gry dzieci pozostają pod opieką rodzica lub innego opiekuna prawnego.
 12. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestnika Gry na terenie Muzeum odpowiada uczestnik, bądź jego przedstawiciel ustawowy.
 13. Określone w Regulaminie zwiedzania wystawy stałej Muzeum dostępnym na stronie domjp2.pl zasad zwiedzania, prawa i obowiązki zwiedzających wystawę stałą Muzeum mają zastosowanie również do uczestników Gry. Zakup biletu do Muzeum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu zwiedzania oraz podporządkowaniem się jego postanowieniom.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Gry.
 15. Regulamin dostępny jest w kasach Muzeum i na stronie internetowej domjp2.pl. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na stronie internetowej Muzeum domjp2.pl.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Gry bez podania przyczyny.

Regulamin warsztatów Muzealnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych (dalej: „Warsztaty”), organizowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach,
  z siedzibą: ul. Kościelna 7; 34-100 Wadowice (dalej: „Muzeum”).
 2. Warsztaty organizowane są w wybranych terminach od poniedziałku do piątku, w sali teatralnej Muzeum, pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych (dalej „Uczestnicy”). W zajęciach może wziąć od 10 do 30 osób – Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów w przypadku mniejszej lub większej liczby Uczestników. Warsztaty trwają od 60 do 90 minut, w zależności od wybranego przez Uczestników tematu zajęć i prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum (dalej: „Prowadzący”).
 4. Tematy Warsztatów dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Propozycje tematów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum w zakładce Warsztaty: https://domjp2.pl/warsztaty-muzealne/

§ 2. Rezerwacja Warsztatów

 1. Rezerwacji Warsztatów można dokonać telefonicznie pod numerem 609 730 528 lub 33 823 35 65 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:45 lub mailowo: edukacja@domjp2.pl – najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem Warsztatów.
 2. Rezerwując Warsztaty należy wskazać temat, preferowany termin i godzinę Warsztatów, liczbę
  i wiek uczestników, nazwę placówki (dalej: „Zamawiający”), nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej za rezerwację, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Terminy i godziny Warsztatów ustalane są pomiędzy Muzeum i Zamawiającym w miarę wolnych terminów.

§ 3.  Płatność

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Muzeum pod adresem: https://domjp2.pl/odwiedz-nas/#cennik-biletow
 2. Opiekun grupy nie ponosi kosztów udziału w Warsztatach.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym rezerwację,
  w terminie podanym w mailu.
 4. Brak opłacenia rezerwacji w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację powoduje jej automatyczne anulowanie.

§ 4. Udział w Warsztatach

 1. Opiekunowie grupy podczas Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników Prowadzący ma prawo przerwać W takim przypadku poniesione koszty nie są zwracane.
 2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń Prowadzącego.
 3. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania Warsztatów i są zobowiązani do aktywnej współpracy z Prowadzącym, między innymi w kwestii utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć.
 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za grupę uczestniczącą w Warsztatach na podstawie jego Zamówienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez uczestnika Warsztatów, Muzeum ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego.
 5. W przypadku spóźnienia się grupy Prowadzący kończy zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

§ 5. Rezygnacja i odwołanie Warsztatów

 1. Rezygnacja z Warsztatów powinna być zgłoszona mailowo na adres: edukacja@domjp2.pl najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem Warsztatów. W przypadku Warsztatów odbywających się w poniedziałek – najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek poprzedzający termin Warsztatów.
 2. W przypadku rezygnacji z Warsztatów z pominięciem powyższych zasad lub w przypadku niestawienia się Uczestników w dniu Warsztatów, Muzeum nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego opłat za Warsztaty.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przełożenia Warsztatów na inny wolny termin. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z Muzeum mailowo lub telefonicznie pod numerami wskazanymi w ust. 1.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.
 5. W przypadku odwołania opłaconych Warsztatów z powodów leżących po stronie Muzeum, Zamawiający otrzymuje zwrot wniesionych opłat w wysokości 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji.

§ 6. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych dostępnych w miejscu prowadzenia zajęć oraz przestrzegania próśb i poleceń Prowadzących.
 2. Uczestnicy z widocznymi objawami infekcji nie mogą brać udziału w Warsztatach.
 3. W sali warsztatowej zabrania się spożywania posiłków.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 2. W sprawach danych osobowych Zamawiających (w tym osób ich reprezentujących) mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 3. Przetwarzanie informacji dotyczących Zamawiających mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 4. Dane Zamawiających są przetwarzane przez Muzeum wyłącznie w celu wykonania umowy, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (np. przeprowadzenia Warsztatów, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 6. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 7. Dane osobowe Uczestników Warsztatów i wykładów są przetwarzane wyłącznie w przypadkach gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów lub wykładów, z uwagi na jego charakter lub treść. Na podstawie odrębnej zgody może być również przetwarzany wizerunek uczestników.
 8. W stosunku do swoich danych osobowych Zamawiający i Uczestnik ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie , zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Przetwarzanie danych Zamawiających i Uczestników nie  polega na profilowaniu.

§ 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub zamówionymi Warsztatami, w przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.