Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Z Lolkiem do szkoły

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji społecznej „Z Lolkiem do szkoły – GO!”. W tym roku naszymi działaniami chcemy wesprzeć dzieci i młodzież w rozwoju  ich pasji, talentów i zainteresowań. Muzeum chce jednocześnie zwrócić uwagę na rozmaite problemy, niejednokrotnie utrudniające młodym ludziom rozwój wspomnianych zainteresowań oraz ograniczające wykazywaną przez nich  wytrwałość i determinację w dążeniu do ich realizacji.

 

Do uczestnictwa w akcji zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat (decyduje rok urodzenia), zamieszkałych na terenie powiatu wadowickiego. By wziąć udział w projekcie należy wypełnić poniższy formularz i wysłać go do Organizatora. Zalecamy, by dołączyć do niego również film lub zdjęcie prezentujące rezultat posiadanej pasji, talentu lub zainteresowania.

W przypadku uczestników niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/ opiekun prawny. Wyróżnieni uczniowie otrzymają konkretne wsparcie rzeczowe pozwalające na twórczy rozwój ich pasji.

UWAGA! Nabór wniosków do 18 września 2020! 

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób niepełnoletnich - wymagane)

Dane kontaktowe uczestnika (rodzica lub opiekuna prawnego)
Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)
Jaki jest twój talent / pasja / zainteresowanie? (krótki opis - max 500 znaków)

Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wesprzeć?

Jak możemy Ci pomóc abyś rozwinął się w tym kierunku?

Pokaż nam swój talent! Prześlij film lub zdjęcie! (max 15MB)
Prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie poniższych klauzul. Poniższe pola są wymagane, aby formularz mógł zostać wysłany. Po prawidłowym przesłaniu formularza pojawi się komunikat: "Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!"Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu akcji. (wymagane)Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/ mojej podopiecznej w akcji społecznej "Z Lolkiem do szkoły – GO!". (wymagane w przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (a w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego – także danych osobowych zgłaszanego uczestnika) objętych zgłoszeniem i załączonym do niego materiałem prezentującym pasję, talent lub zainteresowanie - w tym wizerunku - dla potrzeb związanych z realizacją akcji społecznej "Z Lolkiem do szkoły" przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą przy ul. Kościelnej 7 (34-100 Wadowice), zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Regulaminu akcji. (wymagane)Oświadczam, iż jako uczestnik (a w przypadku uczestnika niepełnoletniego - jako rodzic lub opiekun prawny zgłaszanego uczestnika) akcji społecznej "Z Lolkiem do szkoły" organizowanej przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą przy ul. Kościelnej 7 (34-100 Wadowice), zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego wsparcia rzeczowego do celu związanego z rozwojem mojej pasji, talentu lub zainteresowania. Ponadto nie sprzedam ani nie przekaże osobie trzeciej ww. wsparcia rzeczowego przez okres dwóch lat od daty jego otrzymania. Umożliwię również Muzeum gromadzenie informacji (w formie ankiety) na temat rozwoju mojej pasji, talentu lub zainteresowania dzięki uzyskanemu wsparciu, w okresie jednego roku od daty jego otrzymania. (wymagane)